Boeken over fries

 • Geert Mak boeken
  Geert Mak - Hoe’t God ferdwûn út Jorwert

  De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe God verdween uit Jorwerd. Mei in wiidweidich aktueel neiwurd troch Geert Mak. Hoe't God ferdwûn út Jorwert is de wilens klassike biografy fan in doarp yn 'e tiid fan 'e stille revolúsje tusken 1945 en 1995… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Ale S. van Zandbergen boeken
  Ale S. van Zandbergen - Famke famke

  Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere wrâld. Se wennet mei har heit op 'e Pôle, tegearre allinnich 'in the middle of nowhere'. By Haije… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - No Komt it noch!

  Yn No komt it noch! bringt Gjalt de Groot syn lêzers op pakkende wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadpersoanen hawwe de smaak te pakken fan it folgjen fan har passy. Soms knoffelich, dan wer geniaal ... hast! Gjalt kin as gjin oar de driuw yn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Neeltje Bonnema boeken
  Neeltje Bonnema - Reinke

  De Waadhoeke yn it midden fan de njoggentjinde iuw. Yn in lyts herberchje oan de seedyk wurdt yn 1844 in famke berne. Reinke Heeringa is har namme. Har heit is fisker en kastlein. As Reinke fiif jier is stjert har mem yn it kreambêd. Fiif jier letter trout… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Janneke Spoelstra boeken
  Janneke Spoelstra - De kleine Fries voor dummies

  'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Janneke Spoelstra boeken
  E-book
  Janneke Spoelstra - De kleine Fries voor Dummies

  'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij… (E-book)

  Lees meer...
    7,99
 • Durk van der Ploeg boeken
  Durk van der Ploeg - Wek yn ’e rivier

  In oangripende roman oer it libben fan Ake Dongera. Hy kin tige leare en studearret op oanstean fan syn heit teology. Yn ’e oarloch wurdt de húshâlding yn it fersetswurk behelle. As troch ferrie de pleats oerfallen wurdt en de manlju foar ferhoar meinommen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Ale S. van Zandbergen boeken
  Ale S. van Zandbergen - Littenser Merke

  Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen? Hy hat de hannen mear as fol oan strideraasjes op tsjerklik mêd, mar dat kin dochs net de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Willem Schoorstra boeken
  Willem Schoorstra - Rosmos

  Hedzer, telch út it romrofte Mebiuslaach, ûntflechtet it miljeu dêr’t er yn grut wurden is. Gjin wiithannel, kontrabande of yllegale saakjes mear foar him. Dochs falt it him net ta om syn Mebiuswêzen samar oan ’e kant te skowen. Hedzer bedarret yn it… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  10,00
 • Willem Abma boeken
  Willem Abma - Ferbûn en sjoen

  “Ferbûn en sjoen, mimeringen oer myn leauwe en libben” bestiet foar it grutste part út religieuze poëzij. De skriuwer waard tige kristlik grutbrocht wat in djippe útwurking op him hie. Hy keas der dan ek foar om theology te studearjen om antwurd op syn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Jan Schokker boeken
  Jan Schokker - De humor yn

  Achterom sjen is miskien net sa handich. De âlde nekke kin der eins net oer en do sjochst ek saken dysto yn de sydspegels net sjen wolst. Oan de oare kant woe ik graach yn de humor en de humor is bytiden wreed. En ja, wa't yn de humor wurket is bekend mei de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Sjieuwe Borger boeken
  Sjieuwe Borger - Pûlen-yn-de-pot

  Sybren joech him oer oan it feest fan it yrrasjonele sûnder ien remming te fielen. Meidwaan ûnderstelde frijwilligens, dêr wie lykwols gjin sprake fan, mar dat joech no neat. Hy gong op yn it momint en liet him meitôgje troch it fjoer fan de ûnberonge… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Klaas Bruinsma boeken
  Klaas Bruinsma - Samle Fersen en Oersettingen fan Klaas Bruinsma

  Samle Fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma is in bondel gedichten en sangen, byinoar garre troch Bruinsma sels. It grutste part fan de gedichten binne gelegenheitsgedichten fan syn eigen hân, benammen gedichten oer tsjerken. Dêrneist binne der bekende en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Pieter Breuker boeken
  Pieter Breuker - Ljip en aai yn hert en holle

  Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en dêrmei ek it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma boeken
  Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma - Wittenskip en Beweging - Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma

  It boek Wittenskip en Beweging befettet in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fûleindich striidster… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Dieuwke van der Meer-Posthumus boeken
  Dieuwke van der Meer-Posthumus - Foar altyd yn ús hert

  Foar altyd yn ús hert Gedichten en wurden fan treast Soms is der safolle wat wy fiele, mar sa'n bytsje wat wy sizze kinne. (Harde kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Dieuwke van der Meer-Posthumus boeken
  Dieuwke van der Meer-Posthumus - Leafste leave

  Gedichten en wurden fan treast (Harde kaft)

  Lees meer...
    8,95
 • Willem Schoorstra boeken
  Willem Schoorstra - De nacht fan Mare

  Mare, santjin jier, iennichst bern, beskerme grutbrocht yn in begoedige húshâlding. Thomas, twaentweintich jier, soan fan in kroechbaas en op 'e syk nei syn plak yn de weareld. Dat binne de haadpersoanen yn dizze nije roman fan Willem Schoorstra. Se moetsje… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Koos Tiemersma boeken
  Koos Tiemersma - Heech Tymo, sjoch omheech

  Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se sjoch omheech miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei te luilakjen op de bank dêr’t Tymo sa graach op sitte mei om te gamen. Dêrom wol Tymo dy… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Hedzer T. Hooijenga boeken
  Hedzer T. Hooijenga - De wraak fan de puzelman

  In Frysk doarp yn'e ban fan brân De puzelman hie in fleurich bedriuw opboud, in goede bargemesterij. Dat siet lykwols in rike sakeman yn 'e wei, fanwegen de stank dêr't syn frou oer eamele. Mei falske arguminten wrotte er krekt salang dat it bedriuw fan syn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Willem Schoorstra boeken
  Willem Schoorstra - Rêdbâd

  “Nea en te ninter hat de skiednis in kening lykas Rêdbâd kend, en syn namme is grut ûnder de himel. Doch wie it in minske lykas alle oaren. En ik, Hadagrim, soan fan Egisgar - mar ek Raven, namme fan Rêdbâd my jûn - sil it libben fan Rêdbâd Kening… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Hylke Speerstra boeken
  Hylke Speerstra - It wrede paradys It ferfolch

  Utwreide werprintinge fan de bestseller It wrede paradys: 150 siden nij wurk: 34 tajeften by de âlde ferhalen, in hânfol nije libbensskiednissen, 32 fotosiden mei bylden fan de fertellers, en skôgingen fan prof. Henry Baron, prof. Douwe Draaisma en dr. Jan… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - Ut it Swetshok

  Yn it Swetshok fan rasferteller Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear polsen en in âlde snoekangel hingje oan de souder. Yn de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - De aaisiker

  Doe't fjildman Gjalt de Groot foar syn wurk geregeld yn België kaam, fertelde er klanten en kollega's oer de romme fjilden yn Fryslân, de ljippen, skriezen en tjirken, de blommen yn de bûtlannen, de rook fan kalmus. Mar ek oer snoekfiskjen, skûtsjesilen,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Anne Tjerk Popkema boeken
  Anne Tjerk Popkema - Mearkes fan Grimm

  In klassiker dy't jong en âld al twa ieuwen lang oansprekt is no einliks ek yn it Frysk foarhannen. De mearkes fan de buorren Grimm hearre ta de moaiste en bekendste ferhalen fan de wrâld. Foar it earst is der sa'n grutte samling fan har mearkes oerset yn it… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50