Boeken over fries

 • Ale S. van Zandbergen boeken
  Ale S. van Zandbergen - Famke famke

  Aam is in famke fan santjin dat net efter de keppel oan hobbelet; se lêst Couperus - yn 2012 - en tinkt nei oer wat se lêzen hat, dreamt har in bettere wrâld. Se wennet mei har heit op 'e Pôle, tegearre allinnich 'in the middle of nowhere'. By Haije… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Neeltje Bonnema boeken
  Neeltje Bonnema - Reinke

  De Waadhoeke yn it midden fan de njoggentjinde iuw. Yn in lyts herberchje oan de seedyk wurdt yn 1844 in famke berne. Reinke Heeringa is har namme. Har heit is fisker en kastlein. As Reinke fiif jier is stjert har mem yn it kreambêd. Fiif jier letter trout… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  12,50
 • Geert Mak boeken
  Geert Mak - Hoe’t God ferdwûn út Jorwert

  De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe God verdween uit Jorwerd. Mei in wiidweidich aktueel neiwurd troch Geert Mak. Hoe't God ferdwûn út Jorwert is de wilens klassike biografy fan in doarp yn 'e tiid fan 'e stille revolúsje tusken 1945 en 1995… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - No Komt it noch!

  Yn No komt it noch! bringt Gjalt de Groot syn lêzers op pakkende wize yn de wrâld fan bysûndere minsken. De haadpersoanen hawwe de smaak te pakken fan it folgjen fan har passy. Soms knoffelich, dan wer geniaal ... hast! Gjalt kin as gjin oar de driuw yn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Janneke Spoelstra boeken
  Janneke Spoelstra - De kleine Fries voor dummies

  'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
    9,99
 • Janneke Spoelstra boeken
  E-book
  Janneke Spoelstra - De kleine Fries voor Dummies

  'De kleine Fries voor Dummies' is de toegankelijke en praktische kennismaking met het Fries, de bekendste officiële minderheidstaal van Nederland. Je leert de taal in alledaagse situaties toe te passen, zoals bij het kennismaken en op vakantie, maar ook bij… (E-book)

  Lees meer...
    7,99
 • Ale S. van Zandbergen boeken
  Ale S. van Zandbergen - Littenser Merke

  Yn de Fryske greidhoeke longeret Eeuwkje, in jonge dûmnysfrou, nei in bern. Wêrom is har man, dûmny Laurman, net by steat om har djipste winsk te ferfoljen? Hy hat de hannen mear as fol oan strideraasjes op tsjerklik mêd, mar dat kin dochs net de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Willem Abma boeken
  Willem Abma - Ferbûn en sjoen

  “Ferbûn en sjoen, mimeringen oer myn leauwe en libben” bestiet foar it grutste part út religieuze poëzij. De skriuwer waard tige kristlik grutbrocht wat in djippe útwurking op him hie. Hy keas der dan ek foar om theology te studearjen om antwurd op syn… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Jan Schokker boeken
  Jan Schokker - De humor yn

  Achterom sjen is miskien net sa handich. De âlde nekke kin der eins net oer en do sjochst ek saken dysto yn de sydspegels net sjen wolst. Oan de oare kant woe ik graach yn de humor en de humor is bytiden wreed. En ja, wa't yn de humor wurket is bekend mei de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  14,95
 • Klaas Bruinsma boeken
  Klaas Bruinsma - Samle Fersen en Oersettingen fan Klaas Bruinsma

  Samle Fersen en Oersettings fan Klaas Bruinsma is in bondel gedichten en sangen, byinoar garre troch Bruinsma sels. It grutste part fan de gedichten binne gelegenheitsgedichten fan syn eigen hân, benammen gedichten oer tsjerken. Dêrneist binne der bekende en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • Sjieuwe Borger boeken
  Sjieuwe Borger - Pûlen-yn-de-pot

  Sybren joech him oer oan it feest fan it yrrasjonele sûnder ien remming te fielen. Meidwaan ûnderstelde frijwilligens, dêr wie lykwols gjin sprake fan, mar dat joech no neat. Hy gong op yn it momint en liet him meitôgje troch it fjoer fan de ûnberonge… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,95
 • Rink van der Velde boeken
  Rink van der Velde - Beafeart

  In Fryske sjoernalist ûndernimt in beafeart nei Saint-Martin. Yn de oarlochsjierren hat er, as finzene fan de Dútskers, yn it konsintraasjekamp fan Troyes sitten. Mei help fan de Maquis, de Frânske ûndergrûnske, koe er flechtsje. Heal as ûnderdûker,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Willem Schoorstra boeken
  Willem Schoorstra - Rêdbâd

  “Nea en te ninter hat de skiednis in kening lykas Rêdbâd kend, en syn namme is grut ûnder de himel. Doch wie it in minske lykas alle oaren. En ik, Hadagrim, soan fan Egisgar - mar ek Raven, namme fan Rêdbâd my jûn - sil it libben fan Rêdbâd Kening… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,95
 • Hedzer T. Hooijenga boeken
  Hedzer T. Hooijenga - De wraak fan de puzelman

  In Frysk doarp yn'e ban fan brân De puzelman hie in fleurich bedriuw opboud, in goede bargemesterij. Dat siet lykwols in rike sakeman yn 'e wei, fanwegen de stank dêr't syn frou oer eamele. Mei falske arguminten wrotte er krekt salang dat it bedriuw fan syn… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,95
 • Koos Tiemersma boeken
  Koos Tiemersma - Heech Tymo, sjoch omheech

  Tymo syn mem is in Frou Sûnder Man. No tinkt se dat se sjoch omheech miskien wol in leuke nije freon fûn hat. Ferdy hat in kanarjegiele auto en leit de hiele dei te luilakjen op de bank dêr’t Tymo sa graach op sitte mei om te gamen. Dêrom wol Tymo dy… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Hanneke de Jong boeken
  Hanneke de Jong - Heksegrytta

  Oan it begjin fan it lêste jier op de basisskoalle komt der in nij famke yn de klasse: Annemoon. Alle bern út de klasse wolle graach freonen mei har wêze, mar Grytta en Bauke fine har mar frjemd. Oarsom fynt Annemoon Grytta ek in nuverenien. Daliks al, as… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - Ut it Swetshok

  Yn it Swetshok fan rasferteller Gjalt de Groot stiet wat reid tsjin de kanten. Oan de wanden hingje in pear ielfûken, posters fan skûtsjes, in âlde skoalplaat mei fisken en wat âld ark. In pear polsen en in âlde snoekangel hingje oan de souder. Yn de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Gjalt de Groot boeken
  Gjalt de Groot - No moatst hearre!

  Fjildman en rasferteller Gjalt de Groot nimt de lêzer yn No moatst hearre! mei nei de frije romten fan mins en bist, dêr't de hertslach fan it libben direkt en sûnder franje te fielen is. Hy skriuwt byldzjend oer it libben fan de gewoane man mei in iepen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Ferdinand de Jong boeken
  Ferdinand de Jong - De Nova Scotia staazje

  'Ik hie noch nea sa fier fuort west. Op reis nei Kanada foar trije moannen staazje op in buorkerij yn Nova Scotia. Oaren út myn klasse bleaunen yn Nederlân, of kamen de provinsjegrins net iens oer. Mar ik woe oer de grutte plasse.' Dit ferhaal beskriuwt de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Durk van der Ploeg boeken
  Durk van der Ploeg - De lêste floed

  Yn 1969 wurdt de Lauwerssee ôfsletten fan it Waad. Dit hat foar de húshâlding fan Tsjerk Vogel, dy't dêr al jierren buorket en ploeteret mei it winnen fan lân, dramatyske gefolgen.Heit wol dat Tunnes, de âldste soan, de buorkerij oernimt. Dy sjocht der… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Bertus Mulder boeken
  Bertus Mulder - De jonge Piter Jelles

  Piter Jelles Troelstra wie liberaal fan hûs út. Yn dit boek wurdt oanjûn hoe't er him losmakke fan it liberalisme fan syn tiid. Hoe't syn fyzje op it Frysk feroare doe't er him op de arbeiderssaak rjochte. Hy naam ôfskie fan de 'Fryske sin' sa't de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Willem Schoorstra boeken
  Willem Schoorstra - De nacht fan Mare

  Mare, santjin jier, iennichst bern, beskerme grutbrocht yn in begoedige húshâlding. Thomas, twaentweintich jier, soan fan in kroechbaas en op 'e syk nei syn plak yn de weareld. Dat binne de haadpersoanen yn dizze nije roman fan Willem Schoorstra. Se moetsje… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,50
 • Harm van der Meer boeken
  Harm van der Meer - Harm van der Meer fertelt

  It libben fan dirigint, muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940) spile him ôf tusken de skoallen, koaren en orkesten, tusken jonge en âlde minsken, yn doarp en stêd, en yn it iepen fjild. De minsken en de muzyk joegen him genôch stof om… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • Pieter Breuker boeken
  Pieter Breuker - Ljip en aai yn hert en holle

  Yn it boek Ljip en aai yn hert en holle fan Pieter Breuker steane de ljip, syn aai en dêrmei ek it aaisykjen sintraal. De skriuwer hat foar syn ûnderwerp trije ynfalshoeken keazen: it gefoel (hert), de ferwurking dêrfan yn wurden en bylden (holle) en it… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma boeken
  Anne Tjerk Popkema, Lolke Folkertsma, Redbad Veenbaas, Alex Riemersma - Wittenskip en Beweging - Skôgings oer wurk en stribjen fan prof. dr. Tony Feitsma

  It boek Wittenskip en Beweging befettet in alvetal skôgings fan foaroansteande wittenskippers oer it wurk fan prof.dr. Anthonia (Tony) Feitsma (1928-2009). Feitsma wie net allinne in lang skoft professor Frysk yn Amsterdam, mar ek in fûleindich striidster… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,00