Boeken over welzijnswerk

 • Frank van Strijen boeken
  Frank van Strijen - Van de straat

  ¿Waarom bereik ik jongeren niet meer met mijn aanpak?¿ Veel professionals die met jongeren werken worstelen met deze vraag, maar niet alleen zij. Ook bezorgde ouders en buurtbewoners begrijpen niet meer wat er met jongeren aan de hand is. De media berichten… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,90
 • Lou Jagt boeken
  Lou Jagt - Onvrijwillige hulpverlening

  Onvrijwillige cliënten zijn personen of gezinnen die door maatschappelijk werkers (of andere hulpverleners) worden benaderd zonder dat ze zelf om hulp vragen. Sterker: soms wijzen ze hulp ronduit af. Dit boek maakt onderscheid tussen sociaal onvrijwillige en… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,95
 • Bert la Poutré, Michael Boelrijk boeken
  Bert la Poutré, Michael Boelrijk - Mediation als alternatief

  Wie werkt in de sociaal agogische sector krijgt te maken met geschillen tussen mensen. Partijen in een geschil die er zelf niet uitkomen, zullen soms ook op zoek gaan naar een manier om er langs juridische weg uit te komen, maar zich vaak ook wenden tot een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,95
 • Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors boeken
  Lex Mulder, Herma Hagen, Wicky Voors - Oefeningenboek voor groepen

  Werken met groepen is uitdagend. Het vereist, naast kennis en ervaring, veel improvisatie en creativiteit van de begeleiders om de juiste interventies te plegen. Oefeningenboek voor groepen beschrijft honderdvijftig kortdurende oefeningen. Via een zoeksysteem… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  58,95
 • Siny Sluiter boeken
  Siny Sluiter - Signalering in het sociaalagogisch werk

  Sociaalagogisch werkers werken met doelgroepen die in meer of mindere mate worden beïnvloed door maatschappelijke ontwikkelingen en problemen en mede daardoor behoren tot de kwetsbare groepen van onze samenleving. Daarom is het voor sociaalagogisch werkers… (Harde kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • Fee van Delft boeken
  Fee van Delft - Bijzonder gedrag en begeleiden

  Bijzonder gedrag en begeleiden gaat over probleemgedrag. In het sociaal pedagogisch werk worden begeleiders veelvuldig geconfronteerd met allerlei vormen van probleemgedrag. Soms heeft dit bijzondere gedrag van de cliënt te maken met zijn beperking of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Sjaak Vane boeken
  Sjaak Vane - Werken met de Roos van Leary

  'De Roos van Leary' is een veelgebruikt model binnen de groepsdynamica. Het beschrijft acht verschillende gedragsstijlen, waaronder leidend, helpend en opstandig gedrag. Tevens verklaart het hoe individuen op elkaars communicatieve stijl reageren. Daarmee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  18,50
 • Lies Korevaar, Jos Dröes boeken
  Lies Korevaar, Jos Dröes - Handboek rehabilitatie voor zorg en welzijn

  Mensen met een fysieke, zintuiglijke, cognitieve of psychische beperking kunnen moeite hebben met het functioneren in de maatschappij. Zij worden vaak belemmerd in het vervullen van sociale rollen en in het uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Rehabilitatie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,50
 • Jos Kuiper, Peter Zijsling boeken
  Jos Kuiper, Peter Zijsling - Methodisch handelen inzichtelijk (tweede druk)

  Methodisch handelen lijkt een vanzelfsprekende basisvaardigheid voor een professionele hulpverlener, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Voor veel aankomende hulpverleners is het lastig methodisch handelen onder de knie te krijgen. Methodisch handelen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • L. Schuringa boeken
  L. Schuringa - PM-reeks Omgaan met diversiteit

  De huidige Nederlandse samenleving bestaat uit een diversiteit aan mensen, groeperingen en organisaties. Een belangrijke taak en opdracht voor de professional is om het accent te legeen op de winst die uit diversiteit te halen valt, ook in de situaties die… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  20,50
 • I.K. Berg boeken
  I.K. Berg - Ik wil mijn kind niet kwijt!

  Werken met ouders van kinderen die met de kinderbescherming te maken hebben, betekent werken in een spanningsveld dat wordt opgewekt door de zorg voor het bedreigde kind, het respect voor de band tussen ouders en kinderen, de angst voor de vaak heftige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,00
 • Jan Bootsma boeken
  Jan Bootsma - Maatschappelijk werk in model

  MAATSCHAPPELIJK WERK IN MODEL neemt het handelen van maatschappelijk werkers onder de loep. De hulpverlenende gesprekken die zij met cliënten voeren, worden door een zogenaamde sorteermachine gehaald. Geert van der Laan introduceerde deze "machine" in de vorm… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,80
 • H. Spanjaard, M. Haspels boeken
  H. Spanjaard, M. Haspels - Families First

  Families First is een vorm van crisishulp. Een gezinsmedewerker Families First biedt gedurende vier tot zes weken hulp aan een gezin om de aanwezige crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten. Doel is de dreigende uithuisplaatsing van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,90
 • Frans Brinkman boeken
  Frans Brinkman - Individuele gespreksvoering

  Het gesprek is het belangrijkste instrument van hulpverleners. In het professioneel handelen is wel een ander soort gespreksvoering nodig dan wanneer we praten met familie en vrienden. Het verhaal van de cliënt staat centraal, je helpt hem dat verhaal te… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,95
 • S.L.R. de Roos, Ankie van Pel boeken
  S.L.R. de Roos, Ankie van Pel - Diagnostiek en planning in de hulp- en dienstverlening

  Of je nu met kinderen in een buurthuis werkt, of met vluchtelingen, bejaarden of psychiatrische patiënten in een residentiële instelling, altijd zal je als werker zaken moeten uitzoeken: Wat is er met de betrokkenen aan de hand? Hoe kunnen zij het best… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • K.J.M. van Haaster boeken
  K.J.M. van Haaster - Denken en doen

  Denken en doen gaat over het programmeren van activiteiten en diensten binnen het brede sociale domein. Het begeleiden van dak- of thuislozen bij hun persoonlijk ontwikkelingsplan, het organiseren van een gedichtenschrijfdag met psychiatrische patiënten, of… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  28,00
 • A. Menger boeken
  A. Menger - Het delict als maatstaf

  Het delict als maatstaf is een algemene methodiekbeschrijving voor het reclasseringswerk. Het gaat over het werk van de reclasseringswerker, de ketenpartners en andere betrokken organisaties. Begeleiding van de verdachte of dader door de reclassering vindt… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan boeken
  Lia van Doorn, Yvonne van Etten, Mirjam Gademan - Outreachend werken

  Het was in Nederland altijd taboe om hulp te verlenen aan mensen die daar niet om gevraagd hadden. Maar sinds outreachend werken aantoonbare resultaten oplevert voor de cliënt en zijn omgeving, is de belangstelling ervoor sterk toegenomen. Dit basisboek laat… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  26,00
 • Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten boeken
  Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen, Hanneke Felten - Opgelet!

  Door de grote maatschappelijke veranderingen is signaleren als taak steeds belangrijker geworden in het sociaal werk. Hulpverleners, stafmedewerkers en managers hebben echter geregeld moeite met signaleren. In Opgelet! wordt beschreven hoe signaleren… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar boeken
  Toinette Loeffen, Herma Tigchelaar - Retourtje inzicht

  Voor sociale professionals is het belangrijk om goed inzicht te hebben in de vele facetten van iemands identiteit. Dan gaat het over de identiteit van de mensen met wie ze werken én die van henzelf. Retourtje inzicht helpt ze dit inzicht te ontwikkelen.Het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Siep van der Werf boeken
  Siep van der Werf - Werken aan wonen

  Huisvesting is een belangrijk onderwerp. Ieder mens heeft ermee te maken en er zijn veel professionals die zich bezighouden met de woningmarkt. Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele aspecten die spelen binnen de (volks)huisvesting. In Werken aan… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Sijtze de Roos, Mart van Dinther boeken
  Sijtze de Roos, Mart van Dinther - Preventie in het sociale domein

  Preventie is steeds belangrijker in een maatschappij die sterk aan verandering onderhevig is. In de publieke sfeer en het sociale domein wordt preventief opgetreden, zoals blijkt uit alcoholvoorlichting voor pubers of uit terrorismepreventie. Van professionals… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Michel Tirions, Willem Blok, Collin den Braber boeken
  Michel Tirions, Willem Blok, Collin den Braber - De capabilitybenadering in het sociaal domein

  Dit boek biedt studenten, professionals en onderzoekers in het sociaal domein een kennismaking met de theorie en praktijk van de capabilitybenadering. In deze wetenschappelijk onderbouwde benadering, ontwikkeld door de econoom en Nobelprijswinnaar Amartya Sen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Sjaak Vane boeken
  Sjaak Vane - Werken met drama

  Dit boek beschrijft de methodiek van het werken met drama-activiteiten binnen de sociaal-agogische beroepspraktijk. Dramatische expressie beperkt zich niet tot toneelspelen. Vertellen, bewegen en het schrijven van gedichten of verhalen komen in Werken met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,95
 • Audry van Vulpen, Pieter Verdoorn boeken
  Audry van Vulpen, Pieter Verdoorn - Werken aan kwaliteit van bestaan

  Ondersteuners van vandaag werken aan het vergroten van kwaliteit van bestaan, aan actief meedoen in de samenleving en aan het (her)vinden van eigen kracht. Dit doen ze voor én samen met mensen met een ondersteuningsvraag en hun omgeving. Werken aan kwaliteit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50