Boeken over kerkgeschiedenis

 • Derk Jansen boeken
  Derk Jansen - Rood, maar met mate

  Het christensocialisme is aan het begin van de twintigste eeuw een internationale beweging, waarvan de aanhangers op grond van hun geloof voor het socialisme kiezen. Die aanhangers zijn vooral predikanten, 'rode' dominees dus die, wat Nederland betreft, zich… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  19,95
 • Bart Koet boeken
  Bart Koet - Augustinus over diakens

  Het ambt van diaken wordt vaak verbonden met 'dienstbaar zijn', bij uitstek aan de armen. Maar wie de vroege kerk bestudeert, ontdekt dat diakens vooral 'verbinders' waren, bijvoorbeeld tussen de kerk en de wereld. Een diaken kon voor de armen zorgen maar ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,90
 • Petra van Langen boeken
  Petra van Langen - Muziek en religie

  In deze sociaal- en cultuurhistorische studie beschrijft Petra van Langen hoe in Nederland tussen 1850 en 1948 een specifiek katholiek muziekleven met eigen katholieke muziek ontstond en vorm kreeg. De hoofdrollen in deze geschiedenis zijn weggelegd voor… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,00
 • Hittjo Kruyswijk boeken
  Hittjo Kruyswijk - Baas in eigen boek?

  In deze studie wordt de ontwikkeling geschetst die zich in de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN) tussen ongeveer 1880 en 1980 voltrok wat betreft hun visie op de darwinistische evolutietheorie en in het bijzonder de daaruit voortvloeiende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • Andre Flikweert boeken
  Andre Flikweert - Gewoon hervormd 1940-2013

  In Zierikzee ontstond na de Reformatie in de zestiende eeuw een Hervormde Gemeente. In deze gemeente waren aanvankelijk verschillende predikanten van de zogenaamde Nadere Reformatie, een behoudende stroming in de kerk. In de loop van de negentiende eeuw werden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Marc Lindeijer SJ boeken
  Marc Lindeijer SJ - Pater Ligthart en de zaak Roothaan

  Vijftig jaar lang streefden de jezuïeten naar de zaligverklaring van hun generaal-overste, de Amsterdammer Jan Philip Roothaan (1785-1853). De Amsterdamse Krijtberg was het centrum van de verering, met kapelaan Cor Ligthart als drijvende kracht. Dit boek… (Harde kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 3

  Nadat Barth de vraag heeft besproken wie God is, stelt hij in het derde deel van zijn dogmatiek (II,1) de vraag aan de orde, wat God is. Dit is de leer van de eigenschappen van God. Barth kwalificeert God als de degene die in vrijheid liefheeft. Voor ons… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00
 • Geert van Dijk boeken
  Geert van Dijk - Het concrete is het wezenlijke

  Geloven is iets tussen God en mens. Daarbij speelt onvermijdelijk depersoonlijke ervaring een rol. Om objectieve geloofszekerheid te krijgen,kan men zich tegen het subjectieve verzetten. Maar heeft zo'n poging kansvan slagen?In de jaren dertig van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  27,50
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  In dit boek biedt Meijering een vertaling met aantekeningen van Karl Barths beschouwingen over Gods drie-eenheid. Het dogma van de drie-eenheid was en is voor velen een van de grondpijlers van het christelijke geloof, anderen zien hierin spitsvondige… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Jose Eijt boeken
  Jose Eijt - In dienst van de zieken

  Op de vlucht voor de Pruisische Kulturkampf vestigden enkele Duitse broeders uit het Westerwaldse stadje Montabaur zich in 1875 in Nederland. Als Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo werkten zij in de thuisverpleging. Op den duur bemanden zij… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,00
 • J.W.J. van Gennip boeken
  J.W.J. van Gennip - Controversen in context

  In 1592 gaf de jezuïetengeneraal opdracht aan de provinciaal van de Nederduitse provincie om enkele missionarissen naar de Noordelijke Nederlanden te sturen waar de overheid gekozen had voor de 'gereformeerde' religie. De daaropvolgende eeuw zouden talloze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,00
 • José van Aelst boeken
  José van Aelst - Vruchten van de Passie

  De herdenking van het lijden en sterven van Jezus vormde een cruciaal onderdeel van het geestelijk leven in de Late Middeleeuwen. Dag in dag uit mediteerden religieuzen over de passie. Dat vooral in de Nederlanden de passie een hot item was, blijkt uit de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  39,00
 • Martin L. van Wijngaarden boeken
  Martin L. van Wijngaarden - Schitterende getuigen

  Nederlandse lutheranen bezitten voor de viering van het avondmaal veelal oud en kostbaar gerei. Deze studie bestudeert de vormen en decoraties van dat avondmaalsgerei. De avondmaalsviering bij Nederlandse lutheranen is gestoeld op Duitse protestantse theologie… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • W. van der Zwaag boeken
  W. van der Zwaag - Genève

  Het boek Genève als brandpunt en uitvalsbasis van het Frans-Zwitsers Réveil van W. van der Zwaag biedt een goed gedocumenteerde studie over het Réveil, de herleving van kerk en godsdienst in de negentiende eeuw. Het boek borduurt voort op eerder materiaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  24,95
 • R.H. Reeling Brouwer boeken
  R.H. Reeling Brouwer - Grondvormen van theologische systematiek

  Alles wat riekt naar 'systeem' in de theologie staat doorgaans in een kwade reuk. Het doet denken aan dwang, geslotenheid en miskenning van het afwijkende. In dit boek laat Rinse Reeling Brouwer zien dat het voor de theologie toch onontbeerlijk én vruchtbaar… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  33,50
 • Fred van Lieburg boeken
  Fred van Lieburg - Heilig Nijkerk

  Nijkerkse beroeringen - die naam kreeg in de achttiende eeuw een protestantse opwekking die in Nederland veel ophef veroorzaakte. Maar wat weten we eigenlijk over de religiegeschiedenis van Nijkerk zelf?Wat in 1413 een stad moest gaan heten, bestond honderd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,00
 • Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra boeken
  Mirjam de Baar, Frederike Cossee, Mirjam G.K. van Veen, Anna Voolstra - Honderd jaar vrouwen op de kansel, 1911-2011

  Honderd jaar geleden werd in Nederland de eerste vrouw bevestigd als predikant: Anne Zernike. Zij was tijdens haar theologiestudie overgestapt naar de Doopsgezinde Broederschap, omdat dit kerkgenootschap als eerste de mogelijkheid opende vrouwelijke… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  25,00
 • Laura Dijkhuizen, Henk Bakker boeken
  Laura Dijkhuizen, Henk Bakker - Typisch evangelisch

  Typisch evangelisch, een stroming in perspectief. Een historisch en anekdotisch overzicht in de opkomst en ontwikkeling van de evangelische beweging in Nederland, een beweging die in de loop van twee generaties sterk is veranderd. Dit boek geeft inzicht in een… (Harde kaft)

  Lees meer...
  27,95
 • Vincent Hunink boeken
  Vincent Hunink - Cyprianus: Bidden in een boze wereld

  Vertaling: Vincent HuninkEen nieuw geloof aannemen betekent vaak een volstrekt 'nee!' tegen het oude leven en de buitenwereld. Er is nog maar één zaligmakende waarheid en andersdenkenden worden op felle toon van repliek gediend. 'Bidden in een boze wereld'… (Harde kaft)

  Lees meer...
  16,90
 • Eginhard Meijering boeken
  Eginhard Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god

  Volgens Barth verwijst het vroegkerkelijke dogma van Jezus Christus als God en mens naar het feit dat Jezus Christus niet kan worden gedefinieerd als een God, een mens of een halfgod. Zijn persoon blijft een geheim, maar een heel bijzonder geheim, dat ons niet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,50
 • E.P. Meijering boeken
  E.P. Meijering - Karl Barth: Geloven in de levende god 4

  Ook uit Barths leer van de verzoening blijkt weer de grote consistentie waarmee hij zijn gedachten ontwikkelt. Die is de logische voortzetting van zijn eerder ontvouwde leerstellingen, vooral wat betreft het particularistische als wat betreft het universele… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  17,00
 • Sibbe Jan Visser boeken
  Sibbe Jan Visser - Samuel Naeranus (1582-1641) en Johannes Naeranus (1608-1679)

  In deze intellectuele dubbelbiografie van Samuel en Johannes Naeranus staat de strijd voor religieuze verdraagzaamheid centraal. Visser laat zien hoe vader en zoon, leden van een bekend zeventiende-eeuws remonstrants predikantengeslacht, handen en voeten gaven… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jelle Bosma, Piet Visser boeken
  Jelle Bosma, Piet Visser - Doopsgezinde bijdragen

  Deze aflevering van de Doopsgezinde Bijdragen bevat artikelen over uiteenlopende onderwerpen uit de rijke geschiedenis van de dooopsgezinden. Inhoud: JELLE BOSMA/PIET VISSER, Redactioneel LAAS TERPSTRA, Vijf op een rij? De pamflettenstrijd tussen Melchior… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • Joke Spaans boeken
  Joke Spaans - de levens der Maechden

  In Haarlem vestigde zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw een gemeenschap of 'vergadering' van zogenaamde kloppen, die sterk kloosterlijke trekken vertoonde. Ondanks tegenstand van de gereformeerde kerk en vlagen van vervolging kende deze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  19,00
 • Leo Meulenberg boeken
  Leo Meulenberg - De onfeilbare paus

  Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  16,00