Boeken over ondernemingsrecht

 • Matthijs de Jongh boeken
  Matthijs de Jongh - Twee eeuwen tegenstrijdig belang

  Berichten over belangenverstrengeling van bestuurders van ondernemingen halen met regelmaat het nieuws. In zijn Rotterdamse oratie laat J.M. de Jongh zien hoe belangenverstrengeling van alle tijden is. Beginnend bij Adam Smith onderzoekt hij hoe in ruim twee… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • M. Haentjens, R.P. Raas, W.A.K. Rank boeken
  M. Haentjens, R.P. Raas, W.A.K. Rank - Compendium Financieel Recht

  Dit compendium is bedoeld als eerste kennismaking met het financieel (toezicht)recht, zowel voor studenten als voor in de praktijk werkzame juristen. Het boek bevat een systematische en overzichtelijke behandeling van de voornaamste regels van het financieel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • E.V.A. Eijkelenboom boeken
  E.V.A. Eijkelenboom - Vertrouwen voorop

  Het vertrouwen in het accountantsberoep staat de laatste jaren wereldwijd onder druk. Wet- en regelgevers proberen dit vertrouwen met regulering te herstellen. Waarom is deze wetgeving voor accountantsorganisaties tot stand gekomen? En in hoeverre is deze… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer, C.L. Schleijpen boeken
  C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer, C.L. Schleijpen - Going Dutch

  Deze bundel biedt de lezer een totaaloverzicht van wat Nederland en in het bijzonder het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) op dit moment te bieden heeft op het gebied van alternatieve geschilbeslechting (ADR). Hierbij signaleren de auteurs zowel kansen als… (Harde kaft)

  Lees meer...
  115,00
 • Y. Borrius boeken
  Y. Borrius - Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2018-2019

  Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  35,50
 • B. Snijders-Kuipers boeken
  B. Snijders-Kuipers - Handboek WWFT

  De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering staat dagelijks volop in de belangstelling. Dit handboek levert een compleet overzicht van het toepasselijk wettelijk systeem in Nederland. Daarbij gaat de auteur in op het cliëntenonderzoek, het melden van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  89,50
 • De herijking van het faillissementsrecht-de pijler modernisering

  1 januari 2019 is de Wet Modernisering Faillissementsprocedure in werking getreden. Werkt u met deze wet? Dan krijgt u te maken met vele nieuwe en gewijzigde bepalingen. Deze bundel vormt een uitstekende gids voor de toepassing van alle wijzigingen en brengt… (Harde kaft)

  Lees meer...
  75,00
 • J.C.G.M. Galle, M.J. Giltjes, M.E. de Ruijter-Nobel boeken
  J.C.G.M. Galle, M.J. Giltjes, M.E. de Ruijter-Nobel - Code Pensioenfondsen

  De Nederlandse pensioensector kreeg onlangs een vernieuwde sectorale gedragscode. Ook bestaat vanuit de sector en politiek veel aandacht voor de gewenste diversiteit binnen de pensioenbesturen. Daarbij wordt ondertussen de rapportage gemonitord over de in… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • P.C. Van Arnhem boeken
  P.C. Van Arnhem - Minnelijke Onteigening

  MINNELIJKE ONTEIGENING, Eerste hulp voor ondernemers Voor de aanleg van wegen, industrieterreinen, woonwijken of natuurgebieden heeft de overheid grond nodig. De overheid is verplicht te onderhandelen met de eigenaar. Het onderhandelingsproces wordt minnelijke… (Harde kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • M.R.C. van Zoest boeken
  M.R.C. van Zoest - De groepsvrijstelling in de praktijk

  Deze uitgave ‘vertaalt’ de actuele wetgeving, rechtspraak en rechtsliteratuur over de groepsvrijstelling naar de praktijk. Naast achtergronden en uitleg bevat deze uitgave daarom vooral handvatten en voorbeelden die concreet kunnen worden toegepast door de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  15,50
 • C.A. Schwarz, D.F.M.M. Zaman boeken
  C.A. Schwarz, D.F.M.M. Zaman - Ondernemingsrecht voor fiscalisten

  Het ondernemingsrecht is een belangrijke discipline voor de fiscalist en overigens is ook het omgekeerde waar. Bij de training van fiscalisten op het terrein van het ondernemingsrecht ontbrak een deugdelijk en op de fiscale praktijk toegesneden studieboek. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Grensoverschrijdend bankbeslag op geldvorderingen

  De Nederlandse beslagpraktijk krijgt in toenemende mate een internationaal karakter. Dit brengt kwesties met zich mee over grensoverschrijdende aspecten van derdenbeslag, in het bijzonder bij banken. Deze uitgave behandelt op grondige wijze de knelpunten die… (Harde kaft)

  Lees meer...
  95,11
 • A. Karapetian boeken
  A. Karapetian - Bestuurdersaansprakelijkheid uit onrechtmatige daad

  Bestuurders van ondernemingen in financiële moeilijkheden begeven zich in een spanningsveld van verschillende # vaak tegenstrijdige # belangen. Dit proefschrift biedt een geïntegreerde analyse van de civielrechtelijke en strafrechtelijke normen die op de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • T.E. Booms boeken
  T.E. Booms - Aanvullen van subjectieve rechten

  Lange tijd ontbrak het in de literatuur aan handvatten om te bepalen of een recht automatisch #mee overgaat# met een ander recht. Deze uitgave legt op basis van rechtseconomische uitgangspunten uit wanneer dit het geval is. De lezer krijgt inzicht in de wijze… (Harde kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • Retentierecht en uitwinning

  Deze titel behandelt de procesrechtelijke en faillissementsrechtelijke kant van het verhaalsrecht van de schuldeiser met retentierecht. Dit is de enige publicatie die daarbij uitgebreid de verbinding legt tussen het burgerlijk recht enerzijds en het… (Harde kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • E.P.M. Joosen, C.W.M. Lieverse boeken
  E.P.M. Joosen, C.W.M. Lieverse - Wetgeving toezicht financiële markten 2019

  Deze uitgave bevat een zo compleet mogelijke verzameling van het geldend recht per 19 februari 2019, voorzien van de vindplaatsen van Europese bronnen. Een handzame pocket voor iedereen die zich in de praktijk of in uw studie bezighoudt met het toezicht op de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  149,95
 • Sustainability and financial markets

  Het belang van een verschuiving naar een duurzamere globale economie is groter dan ooit. Spelers op de financiële markten kunnen hier een cruciale rol in spelen. Hun inspanningen omtrent duurzaamheid krijgen steeds vaker een dwingend karakter vanwege de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  90,00
 • Daniël Stein boeken
  Daniël Stein - Jurisprudentie Financiering en zekerheden 1957-2018

  Deze bundel bevat een verzameling van belangrijke arresten en in Ars Aequi verschenen annotaties op het gebied van financiering & zekerheden. De bundel bedient zowel het (post)academisch onderwijs als de praktijk. De arresten zijn onderverdeeld in vijf… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  32,50
 • C.H.A. van Oostrum boeken
  C.H.A. van Oostrum - Regres bij concernfinanciering

  Het onderwerp regres bij concernfinanciering leidt al sinds de jaren tachtig tot onzekerheid in de rechtspraktijk. Toch is dit proefschrift de eerste publicatie die een totaalbeeld geeft van deze problematiek. De lezer krijgt inzicht in de diverse… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Ars Aequi Libri boeken
  Ars Aequi Libri - Ondernemings- & effectenrecht 2019

  met o.a. (selecties uit): BW?Voorstel Boek 7 WvK Boek 1, BW Boek 2, BW Boek 3 en 7A Prospectusverordening Wet giraal effectenverkeer Fondsenreglement Faillissementswet Besluit openbare biedingen Wft Wet toezicht financiële verslaggeving NR gedragstoezicht… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  84,50
 • E.M. Hoogervorst, C.J.H. Jansen boeken
  E.M. Hoogervorst, C.J.H. Jansen - Kartelschade

  De privaatrechtelijke handhaving van het (Europese) mededingingsrecht is in ontwikkeling. In deze bundel vindt u uiteenlopende perspectieven hierop vanuit juridisch en/of economisch perspectief, naar aanleiding van Richtlijn 2014/104/EU en de in de februari… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Waarderingsvragen in het ondernemings- en insolventierecht

  Bij ondernemingsrechtelijke procedures zorgt de waardering van ondernemingen en aandelen regelmatig voor problemen. Op dit moment ontbreekt het vanuit juridisch perspectief aan een eenduidig begrip van waarde. Deze uitgave schetst de belangrijkste… (Harde kaft)

  Lees meer...
  81,75
 • R.F. Feenstra boeken
  R.F. Feenstra - De curator en de failliet 2019

  Dit jaar gaat de jaarlijkse lustrumbundel van de Vereniging Insolventierecht Advocaten over de Curator en de Failliet. De bundel geeft professionals en wetenschappers werkzaam op het gebied van insolventierecht en schuldhulpverlening inzichten in zowel… (Harde kaft)

  Lees meer...
  22,50
 • Financiering van de productieketen

  De financiering van de productieketen is verbonden aan tal van juridische aspecten en ontwikkelingen. Dit is de eerste bundel in Nederland die zich richt op deze materie. Een essentiële uitgave voor juristen # zowel praktijkprofessionals als academici.… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Van vereniging & stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

  Dit is de enige wetenschappelijke titel waarin de vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en stichting in hun samenhang worden behandeld. Alle belangrijke privaatrechtelijke aspecten komen daarbij geïntegreerd aan bod. De titel schetst een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  46,00