Boeken over recht

 • L.J.J. Peters boeken
  L.J.J. Peters - Dealen met ondermijningsdelicten

  Ondermijnende criminaliteit is een groot maatschappelijk probleem. Transacties, strafbeschikkingen en ontnemingsschikkingen zijn weinig transparant en zetten de strafrechter buitenspel. Deze uitgave levert de bouwstenen voor een veelbelovende, alternatieve… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Rechterlijke toetsing van besluiten en handelingen van de AFM en DNB: trends en analyses

  Heeft u geregeld te maken met zaken omtrent de rechtsbescherming tegen toezicht en handhaving door financiële toezichthouders in Nederland? Dit preadvies bereidt u voor op het handelen van de toezichthouder. Dit is de eerste uitgave die het verweer tegen… (Harde kaft)

  Lees meer...
  25,19
 • R.M.I. Lamp, M. Nelemans boeken
  R.M.I. Lamp, M. Nelemans - Handboek Handel met voorwetenschap

  Dit is het enige handboek dat zich volledig richt op het Nederlandse verbod op handel met voorwetenschap. Het bevat een diepgaande behandeling van het leerstuk voorwetenschap en de in Nederland geldende voorwetenschapregelgeving. Verplichte kost voor… (Harde kaft)

  Lees meer...
  101,75
 • Inleiding tot het Nederlandse Internationaal Privaatrecht

  Welke rechter is in een internationaal geval bevoegd? Welk nationaal recht is dan van toepassing? En kan een buitenlands vonnis in Nederland worden erkend en ten uitvoer gelegd? Dit boek behandelt de fundamentele kwesties van Nederlands internationaal… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  51,00
 • Recht en efficiëntie

  Bent u op zoek naar een toegankelijke inleiding in de rechtseconomie? Dit boek analyseert op behapbare wijze welke gedrags- en welvaartseffecten verwacht kunnen worden van rechtsregels met betrekking tot eigendom, contracten, aansprakelijkheid,… (Harde kaft)

  Lees meer...
  44,00
 • P.C. van Es boeken
  P.C. van Es - Erfrecht van de langstlevende echtgenoot

  In deze monografie staat het actuele erfrecht van de langstlevende echtgenoot centraal. De uitgave beantwoordt op overzichtelijke en diepgaande wijze alle civielrechtelijke vragen die zich voordoen wanneer een erflater overlijdt met achterlating van een… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • Ido Weijers boeken
  Ido Weijers - Veelplegers aanpakken

  Wat doet jonge veelplegers stoppen? Wat is de beste aanpak van deze jongeren?Op zoek naar antwoorden op deze vragen wordt de literatuur over desistance from crime bestudeerd. Bekende aanpakken zoals de Amsterdamse Top600 en de Utrechtse TopX worden kritisch… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,00
 • André Nollkaemper boeken
  André Nollkaemper - Kern van het internationaal publiekrecht

  Internationaal publiekrecht regelt wereldwijd de uit - oefening van publiek gezag teneinde gemeenschappelijke belangen te beschermen. Het houdt zich bezig met actuele problemen, zoals vrede en veiligheid, terrorisme, rechten van de mens en regulering van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  65,50
 • Stijn Voskamp boeken
  Stijn Voskamp - Onderwijsovereenkomst

  De precieze aard van de rechtsverhouding tussen leerling, ouders en school in het primair en voortgezet bekostigd onderwijs is geen uitgemaakte zaak. De wet zwijgt hierover en de rechtspraak biedt geen uitsluitsel. De literatuur ziet verschillende… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,00
 • H.J. de Kluiver boeken
  H.J. de Kluiver - 100 jaar Handelsrecht

  Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Vereeniging ‘Handelsrecht’ is door negentien auteurs de balans opgemaakt van de stand van zaken op acht kernterreinen van het handelsrecht: ondernemingsrecht, faillissementsrecht, vervoerrecht, documentair… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,50
 • D.M.A. bij de Vaate, A. Eleveld boeken
  D.M.A. bij de Vaate, A. Eleveld - Arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht

  In deze bundel zijn 136 samenvattingen van arresten en uitspraken op het terrein van het sociaal recht in chronologische volgorde opgenomen. Deze worden verspreid over drie delen - individueel arbeidsrecht, collectief arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht -… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  35,00
 • Intellectuele eigendom

  Het intellectuele eigendomsrecht is veelzijdig en beweeglijk. De teksten en commentaren in dit overzicht helpen u de actuele stand van zaken scherp in het vizier te houden. Deze zesde druk is geheel herzien, waarbij de wetgeving de situatie per 1 maart 2019… (Harde kaft)

  Lees meer...
  219,99
 • A.C.G.A.C. de Graaf boeken
  A.C.G.A.C. de Graaf - Internationaal belastingrecht

  Wanneer iemand zakelijk en/of financieel actief is over onze landsgrenzen, dan kunnen deze grensoverschrijdende activiteiten gemakkelijk leiden tot meervoudige belastingheffing over het daarmee behaalde inkomen # of het daarvoor ingezette vermogen. Dit… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  78,50
 • Nathalie Fanoy boeken
  Nathalie Fanoy - De geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht van de advocaat

  Advocaten en hun cliënten moeten vrij en vertrouwelijk met elkaar kunnen communiceren. Dit wordt als een maatschappelijk belang gezien: zonder gegarandeerde vertrouwelijkheid geen openheid van cliënten, zonder openheid geen optimale juridische advisering en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,00
 • Jan de Groof boeken
  Jan de Groof - Religion and education

  This collection of essays results from a series of conference held in 2012 and 2013, organized to draw attention to legal problems arising out of religious diversity in education. Contributors include internationally renowned judge s and experts on education… (Harde kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • N.A.Th. Smetsers boeken
  N.A.Th. Smetsers - Country-by-Country Reporting

  Vanaf 1 januari 2016 geldt voor multinationals met een omzet vanaf # 750 miljoen een nieuwe documentatieverplichting: Country-by-Country Reporting. Deze uitgave behandelt de aanvullende verrekenprijsdocumentatie op structurele wijze. U verkrijgt een compleet… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  95,58
 • T.H. Sikkema boeken
  T.H. Sikkema - Beginsel en begrip van verdeling

  Dit proefschrift ontleedt de rechtstheoretische kaders van verdeling volgens art. 3:182 BW. Middels een systematische behandeling van de inhoud en reikwijdte van de rechtshandeling van verdeling, levert deze uitgave een essentiële bijdrage aan de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Jaarboek Corporate Governance 2018-2019

  Bent u werkzaam op het gebied van corporate governance? In dit jaarboek werpen toonaangevende auteurs vanuit verschillende disciplines hun blik op de laatste ontwikkelingen en relevante onderwerpen binnen dit vakgebied. Van fundamentele vraagstukken rondom de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  50,90
 • Nederlands belastingrecht in Europees perspectief

  Het Europese recht neemt in de fiscale praktijk een steeds prominentere plaats in. Deze titel levert op heldere en toegankelijke wijze een compleet overzicht van de huidige stand van zaken op het gebied van het Europese recht binnen de directe belastingen. Zo… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,95
 • P.C. Vas Nunes boeken
  P.C. Vas Nunes - Gelijke behandeling in arbeid

  Op de arbeidsmarkt wordt gediscrimineerd. Naar geslacht, handicap, leeftijd, godsdienst, nationaliteit, seksuele gerichtheid en nog meer. Het gelijkebehandelingsrecht biedt de mogelijkheid hiertegen op te komen. Aan werkenden met een vast contract. Zeker ook… (Harde kaft)

  Lees meer...
  101,00
 • M.A. Loth, L.P.W. van Vliet boeken
  M.A. Loth, L.P.W. van Vliet - Recht over tijd

  Hoe gaan we om met historisch onrecht? Welke mogelijkheden en beperkingen biedt het recht? Of het nu gaat om het slavernijverleden, het postkoloniale verleden, of het misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk, telkens rijst de vraag of onrecht in een min of meer… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  37,50
 • Willem Konijnenbelt boeken
  Willem Konijnenbelt - Algemene wet bestuursrecht 2018-2019

  De Algemene wet bestuursrecht is omvangrijk. Tekstuitgave Algemene wet bestuursrecht maakt voor u de actuele stand van zaken omtrent deze wet voor u toegankelijk op zakformaat. Daarbij zijn alle wijzigingen tot 1 oktober 2018 verwerkt. Het overzicht is… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,33
 • B. Hoops boeken
  B. Hoops - Landjepik in Nederland / Illegal Land Use in the Netherlands

  Het gebruik van gemeentegrond zonder recht kan leiden tot het verlies van gemeentegrond door verjaring en een vermindering van de betrouwbaarheid van de openbare registers en de Basisregistratie Kadaster. Hierdoor kunnen de verkeersveiligheid, de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  42,50
 • Elsemieke Daalder boeken
  Elsemieke Daalder - De rechtspraakverzamelingen van Julius Paulus

  Verspreid over de Digesten van Justinianus komen we verslagen tegen van verschillende rechtszaken die door keizer Septimius Severus (193-211 n. Chr.) zijn behandeld als hoogste rechterlijke instantie in het Romeinse rijk. Zij zijn afkomstig uit wat twee werken… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  90,00
 • L.M. de Hoog boeken
  L.M. de Hoog - De prioriteitsregel in het vermogensrecht

  Niet eerder zette een titel de prioriteitsregel in het vermogensrecht op een dergelijk heldere en overkoepelende wijze uiteen. Deze uitgave analyseert de eeuwenoude prioriteitsregel grondig. U leest over de leerstukken waarin zijn toepassing buiten kijf staat,… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  60,67