Boeken over recht

 • B. Kratsborn, A.I.M. van Mierlo, G.K. Sluiter boeken
  B. Kratsborn, A.I.M. van Mierlo, G.K. Sluiter - Wetgeving Straf(proces)recht deel C 2018-2019

  De Wettenbundel Straf(proces)recht bevat een op het onderwijs afgestemde selectie van wet- en regelgeving. De inhoud komt overeen met deel C van de Sdu Wettenbundel (Verzameling Nederlandse Wetgeving). De kern van de uitgave betreft het positieve in Nederland… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,00
 • Marco van Eijk, Bert de Hek, Edwin van Wechem, Chris van Dijk, Toine Raasveld, Jaap Bressers boeken
  Marco van Eijk, Bert de Hek, Edwin van Wechem, Chris van Dijk, Toine Raasveld, Jaap Bressers - Schadebegroting, de punten en komma's

  Als het lot toeslaat, kan dat diep ingrijpen in een mensenleven. Maar waar anderen machteloos toekijken, kunnen en mogen de professionals die het letselschadevak beoefenen iets voor het slachtoffer betekenen. In de eerste fase na het ongeluk kan het… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,50
 • Cursus Belastingrecht 2018-2019

  Ben je als student op zoek naar een compleet en behapbaar overzicht van het belastingrecht over loonbelasting en premieheffingen? In dit studieboek vindt je een compleet thematisch overzicht van beleid en wetgeving, verhelderd met jurisprudentie en literatuur.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • H.R. Kranenborg, L.F.M. Verhey boeken
  H.R. Kranenborg, L.F.M. Verhey - De Algemene Verordening Gegevensbescherming in Europees en Nederlands perspectief

  25 mei 2018 trad de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet poogt gegevensbescherming van burgers te versterken door regels voor gegevensverwerkers fors aan te scherpen. Echter, de hoge complexiteit van de AVG maakt een correcte… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  61,50
 • R.M. Wibier boeken
  R.M. Wibier - Compendium van het Nederlands faillissementsrecht

  Dit compendium schetst een overzicht van de belangrijkste leerstukken van het faillissementsrecht. Het biedt een beknopt maar volledig naslagwerk voor studenten, en biedt daarnaast houvast aan de praktijkjurist. De toegankelijke inhoud en structuur helpen je… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  34,75
 • Pacht/Wetgeving landelijk gebied 2018/2019

  Er bestaan veel regels voor het pachten en inrichten van landelijk gebied. Gelukkig hoeft u niet alle actuele wetteksten en uitvoeringsregelingen voor het agrarisch grondgebruik uit uw hoofd te weten. Met deze uitgave heeft u de relevante bepalingen altijd… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  69,25
 • Peter Kop boeken
  Peter Kop - De wet en de interpretatie van een overeenkomst

  De regels die gelden bij de interpretatie van een overeenkomst stonden tot voor kort in het (oude) Burgerlijk Wetboek. Bij de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek zijn zij uit de wet gemikt. Interpretatie-regels worden al gekend in het Romeinse recht.… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • Carmen Morte Gomez boeken
  Carmen Morte Gomez - Human rights in a global world

  The mandate of Luis López Guerra as a judge at the European Court of Human Rights is coming to an end. On the occasion of his departure, his colleagues and friends wish to pay tribute to the exceptional work he has accomplished during his ten-year tenure at… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  59,95
 • Boom van Willem boeken
  Boom van Willem - Verhaal, uitwinning en rangorde

  Dit studieboek behandelt de leerstukken van verhaal, uitwinning en rangorde. De nadruk ligt op de hoofdlijnen van verhaalsbeslag en het algemeen faillissementsbeslag. Inzicht in die gebieden is van belang als men het vermogensrecht goed wil begrijpen. Ook… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  21,50
 • E.C.H.J. Lokin boeken
  E.C.H.J. Lokin - De bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde vennootschappen

  Deze bundel verschaft inzicht in het moderne bezoldigingsvraagstuk. Hoe heeft de bezoldiging van bestuurders zich ontwikkeld tot op heden? Wat zijn structurele weeffouten in het huidige beloningssysteem? En welke rol is weggelegd voor het vennootschapsrecht?… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  97,50
 • J.H. Mensen boeken
  J.H. Mensen - Gemeentewet

  Dit deel Gemeentewet is de tweede druk van de Lexplicatiedelen 3.28a en 3.28b betreffende de Gemeentewet en bijbehorende en aanverwante regelgeving. Deze tweede druk is een integraal geactualiseerde en herziene uitgave.In de eerste plaats is de Gemeentewet de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  100,50
 • Mededingingswet

  Deze bundel brengt u een compleet en actueel overzicht van wetteksten op het gebied van de Mededingingswet, verhelderd met beknopt commentaar. Deze nieuwste editie is bijgewerkt naar de stand van zaken per 1 oktober 2018. Deze zesde druk van Tekst & Commentaar… (Harde kaft)

  Lees meer...
  285,00
 • Prof. Mr. C.H. Sieburgh boeken
  Prof. Mr. C.H. Sieburgh - Algemeen overeenkomstenrecht

  Een systematisch, weloverwogen en grondig commentaar op het algemene overeenkomstenrecht. In deze geactualiseerde nieuwe druk vindt u onder meer de begrippen overeenkomst en eenzijdige rechtshandeling, de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst, de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  149,50
 • Hannie Geugjes boeken
  Hannie Geugjes - Socialezekerheidsrecht begrepen

  Socialezekerheidsrecht begrepen behandelt het socialezekerheidsrecht voor studenten in het hoger onderwijs. Bij de beschrijving van de verschillende regelingen op het gebied van de sociale zekerheid hanteert de auteur de levenscyclus: een bespreking van de… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  31,50
 • Prof. Mr. Hartkamp boeken
  Prof. Mr. Hartkamp - Europees recht en Nederlands vermogensrecht

  De invloed van het Europese recht op het nationale privaatrecht blijft toenemen. Deze publicatie verschaft u grondig inzicht in de wijze waarop deze rechtsgebieden op elkaar inwerken. Er is geen andere uitgave die een dergelijk compleet overzicht biedt van de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  79,50
 • Participatiewet wetgeving & rechtspraak 2018-2

  Deze uitgave schetst de actuele stand van zaken in de wet- en regelgeving op het gebied van de Participatiewet. De inhoud en thematische structuur zijn nauwkeurig toegespitst op de gemeentelijke uitvoeringspraktijk. Met de wetgeving, toelichting en nadere… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  48,00
 • Geschriften vanwege de Vereniging Corporate Litigation 2017-2018

  Deze uitgave weerspiegelt de actualiteit binnen het ondernemingsprocesrecht en de daarbij behorende praktijk (corporate litigation) in de meest ruime zin. Vast onderdeel van de Geschriften vormen de kronieken, die de jongste ontwikkelingen per vakgebied op… (Harde kaft)

  Lees meer...
  38,50
 • Misbruik van bevoegdheid

  Wanneer personen hun bevoegdheid misbruiken, vervalt volgens de wet deze bevoegdheid. Maar wanneer is dit exact het geval? Waar ligt de grens tussen gebruiken en misbruiken? Dit is de centrale vraag in deze uitgave. Daarbij zijn ook de sinds de vorige druk… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,50
 • Rechtspersonen 2018/2019

  Deze bundel komt tegemoet aan de vraag naar een bruikbare pocketeditie voor de dagelijkse ondernemingsrechtpraktijk. Zowel het rechtspersonenrecht als het ondernemingsrecht # met inbegrip van een belangrijk deel van het financieel recht # komen in deze bundel… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  49,75
 • T. Barkhuysen boeken
  T. Barkhuysen - Bestuursrecht in het Awb-tijdperk

  Met de Algemene wet bestuursrecht als vertrekpunt, neemt deze introductie je op beknopte en toch volledige wijze mee langs het gehele vakgebied van het bestuursrecht. Je maakt kennis met alle relevante thema#s, tot leven gebracht door concrete casussen uit de… (Harde kaft)

  Lees meer...
  45,00
 • Jacques Van der Elst boeken
  Jacques Van der Elst - Bijdragecalculatie en optimaal ondernemingsrendement

  In "Bijdragecalculatie en optimaal ondernemingsrendement" wordt aangetoond hoe bijdragecalculatie kan worden aangewend tot het optimaliseren van de bedrijfsresultaten van een onderneming. Centraal in dit werk staat de behandeling van hoe de techniek van… (Harde kaft)

  Lees meer...
  29,50
 • Stefan Ruysschaert boeken
  Stefan Ruysschaert - Scholen en btw

  Onderwijs en kennisoverdracht vormen de hoeksteen van onze moderne kennismaatschappij. Onderwijs wordt echter niet alleen georganiseerd in het algemeen belang door (privaatrechtelijke) vzw's of publieke instellingen maar ook in commerciële omstandigheden… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  29,95
 • Fiscaal Memo juli 2018

  Op zoek naar de laatste feiten en cijfers op het terrein van belastingen, premies, uitkeringen en financiën? Met dit Memo grijpt u nooit mis. Door de unieke combinatie van drukwerk, digitale uitgave en app heeft u altijd de meest actuele uitgave binnen… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  47,25
 • Janneke Gerards, Remco Nehmelman, Max Vetzo boeken
  Janneke Gerards, Remco Nehmelman, Max Vetzo - Algoritmes en grondrechten

  De opkomst van algoritme-gedreven technologieën als Big Data, Internet of Things en Kunstmatige Intelligentie levert een breed scala aan nieuwe grondrechtelijke uitdagingen op. Deze technologieën hebben bijvoorbeeld effect op de keuzes die we maken en… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  40,00
 • K.W.H. Broekhuizen boeken
  K.W.H. Broekhuizen - Markten, mensen en zorgvuldigheid

  Het mensbeeld dat wij in het financiële recht hanteren is aan het kantelen. Dit zal wezenlijke gevolgen hebben voor de wijze waarop marktpartijen beleggers en klanten tegemoet treden. In deze oratie bespreekt de auteur in het bijzonder de publieke zijde van… (Zachte kaft)

  Lees meer...
  13,00