ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN BOEK-PLUS.NL

 

Identiteit ondernemer

Smartwave B.V., handelende onder de naam Boek-plus.nl
Harm Smeengekade 9
8011 AK Zwolle
E-mail: klantenservice@boek-plus.nl

Kvk-nummer: 34215443


Toepasselijkheid

 1. De leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle transacties tussen Boek-plus.nl en haar afnemers.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden aan de afnemer beschikbaar gesteld.

Aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bestaat uit een omschrijving van het aangeboden product en eventueel een afbeelding. De beschrijving is maakt een goede beoordeling van het aanbod door de afnemer mogelijk. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van het aangeboden product. Vergissing en/of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Informatie betreft de volgende punten is zo duidelijk omschreven dat de afnemer duidelijk weet wat zijn rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het gaat hierbij om het volgende:
  a. Prijs van het product (inclusief belastingen)
  b. De wijze waarop de overeenkomst tot stand komt
  c. De wijze van betaling, aflevering en uitvoering
  d. De termijn voor aanvaarding van het aanbod
  e. De eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het accepteren van de daarbij gestelde voorwaarden.

Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product, uitgezonderd e-books, heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. De termijn gaat in op de dag van ontvangst van het product bij de afnemer.
 2. De afnemer zal het product slechts in die mate uitpakken en/of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de afnemer van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
 3. De kosten van terugzending komen voor rekening van de afnemer.
 4. Indien de afnemer een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, binnen 30 dagen na terugzending of herroeping, terugbetalen.
 5. Bij e-books is geen ontbinding van de overeenkomst mogelijk.

Prijzen

 1. De genoemde prijzen van de producten zijn inclusief BTW.

 Klachten

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt klachten volgens deze klachtenprocedure.
 2. Indien een klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost is deze vatbaar voor de geschillenregeling.

Geschillen

 1. Elk geschil tussen afnemer en Boek-plus.nl zal, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht.

 

Wedstrijdreglement prijsvragen


I. Deelname
Organisatie

De organisatie is in handen van Boek-plus, hierna te noemen ‘organisator’.

 

Deelnemers

Iedereen in Nederland en België kan deelnemen aan deze openbare prijsvraag.

 

Uitgesloten van deelname zijn:

 • juryleden;
 • medewerkers van Boek-plus.

Door deel te nemen aan deze prijsvraag verklaren de deelnemers zich akkoord met de navolgende voorwaarden.

II. Inzending
1. Per IP-adres wordt er slechts een inzending in behandeling genomen.
2. Alleen volledig ingevulde inzendingen dingen mee. Onleesbare inzendingen komen niet voor beoordeling in aanmerking.
3. Boek-plus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het te laat ontvangen van inzendingen of verloren inzendingen. Bewijs van verzending is geen bewijs van het ontvangen van een inzending.
4. Alle inzendingen worden eigendom van Boek-plus.

III. Trekking
1. Alle inzendingen worden beoordeeld door een jury (medewerker Boek-plus).
2. Correspondentie over de uitslag is niet mogelijk.
3. Prijswinnaars krijgen uiterlijk de dag voor de daaropvolgende maandelijkse nieuwsbrief per e-mail bericht. De uitslag is bindend en onherroepelijk.
4. Wanneer het ingevulde e-mailadres niet correct/actief is of indien de winnaar niet binnen een termijn van 3 werkdagen reageert, wordt er een nieuwe winnaar bepaald.
5. Boek-plus behoudt zich het recht om de voorwaarden van de prijsvraag op ieder gewenst moment te veranderen. 

IV. Prijzen
1. De prijs bestaat uit 1 boek.
2. Boek-plus houdt zich het recht voor om de prijs te wijzigen in een van gelijke waarde, indien omstandigheden dit vereisen. 

V. Algemeen
1. Persoonlijke gegevens worden niet doorgegeven aan derden of andere organisaties zonder voorafgaande toestemming van de deelnemers, met uitzondering van die gevallen waarin dit noodzakelijk is voor het verloop van de prijsvraag waaraan werd deelgenomen.
2. Deze bepalingen zijn onderworpen aan het Nederlands recht.